[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: (Logo 2) * Re: Arch Linux T-shirt+1
StreetArt+"Keep it simple, stupid".

On 6/1/11, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> On Tue, 31 May 2011 21:55:31 -0700
> Hoang Tran <[email protected]> wrote:
>
>> Chữ "đơn giản" viết sai chính tả kìa bác Kỳ :-D
>
> Mình biết rồi. Cái đó chỉnh sau :)
>
>> Mà em thích "Keep it simple, stupid" hơn :-P
>
> Ah... nhiều kiểu rồi đây. Thôi mỗi người in một kiểu, thích gì chiều đó :P
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
>