[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Final log for Arch fan @ SaigonTin xấu: Do một trục trặc về kiểu áo, tối nay mình sẽ đi mấy siêu thị kiếm áo để in: vì áo của các chỗ in xấu hoặc không đạt yêu cầu. Việc in áo không hoàn thành trong tuần vừa rồi được, thành thật xin lỗi các bạn.

Chúc vui,

On Sat, 4 Jun 2011 22:24:41 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:


> Thông tin đặt hàng: An (1), Anh (2 áo), Doan (1), Hoàng (1), Hòa
> (2), Phú (1).

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115