[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mẹo: Bạn cài Arch Linux vào lúc nào?Hi,


Máy của bạn đã cài Arch Linux, nhưng cài từ bao lâu rồi? Làm sao
biết? Câu trả lời thật đơn giản:

 $ head -1 /var/log/pacman.log 
 [2010-10-18 16:49] installed filesystem (2010.09-1)

Chạy lệnh trên và lấy kết quả, cho thấy máy của mình được cài vào
ngày 18/10/2010 :) Chưa đầy năm! Kỷ lục nhất của mình là một máy cài
năm 2008, cho đến năm nay thì mình format ổ cứng, cài lại bản 64 bit.

Tập tin /var/log/pacman.log còn có nhiều thông tin thú vị và bổ ích
khác. Một ví dụ là các hướng dẫn chi tiết sau khi cài một gói. Ví dụ
sau khi cài gói gnuplot sẽ có thông báo

[2010-12-28 15:26] Running 'pacman -S gnuplot'
[2010-12-28 15:27] ==> To add the gnuplot mode in Emacs, add the
  content of /usr/share/emacs/site-lisp/dotemacs to your ~/.emacs
  file.
[2010-12-28 15:26] Running 'pacman -S gnuplot'
[2010-12-28 15:27] ==> To add the gnuplot mode in Emacs, add the
content of /usr/share/emacs/site-lisp/dotemacs to your ~/.emacs file.

Những thông tin như vậy đôi khi rất cần thiết (đặc biệt khi bạn nâng
cấp phần mềm). Nếu vô tình bỏ qua thì bạn sẽ khiến hệ thống bị treo
hoặc không làm việc theo cách ban đầu.

Hy vọng là mẹo trên có ích.

Mẹo này cũng được đăng ở
http://dragula.org/projects/archlinux/blogs :)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115