[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẹo: Bạn cài Arch Linux vào lúc nào?> Máy của bạn đã cài Arch Linux, nhưng cài từ bao lâu rồi? Làm sao
> biết? Câu trả lời thật đơn giản:
> 
>  $ head -1 /var/log/pacman.log 
>  [2010-10-18 16:49] installed filesystem (2010.09-1)
> 
> Chạy lệnh trên và lấy kết quả, cho thấy máy của mình được cài vào
> ngày 18/10/2010 :) Chưa đầy năm! Kỷ lục nhất của mình là một máy cài
> năm 2008, cho đến năm nay thì mình format ổ cứng, cài lại bản 64 bit.
> 
> Tập tin /var/log/pacman.log còn có nhiều thông tin thú vị và bổ ích
> khác. Một ví dụ là các hướng dẫn chi tiết sau khi cài một gói. Ví dụ
> sau khi cài gói gnuplot sẽ có thông báo
> 
> [2010-12-28 15:26] Running 'pacman -S gnuplot'
> [2010-12-28 15:27] ==> To add the gnuplot mode in Emacs, add the
>   content of /usr/share/emacs/site-lisp/dotemacs to your ~/.emacs
>   file.
> [2010-12-28 15:26] Running 'pacman -S gnuplot'
> [2010-12-28 15:27] ==> To add the gnuplot mode in Emacs, add the
> content of /usr/share/emacs/site-lisp/dotemacs to your ~/.emacs file.
> 
> Những thông tin như vậy đôi khi rất cần thiết (đặc biệt khi bạn nâng
> cấp phần mềm). Nếu vô tình bỏ qua thì bạn sẽ khiến hệ thống bị treo
> hoặc không làm việc theo cách ban đầu.
> 
> Hy vọng là mẹo trên có ích.
> 
> Mẹo này cũng được đăng ở
> http://dragula.org/projects/archlinux/blogs :)
> 
cool. Con cai gi hay ho mo`i bac post tiep :-D

Hoang

-- 
A hacker does for love what others would not do for money.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U