[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẹo: Bạn cài Arch Linux vào lúc nào?On Thu, 11 Aug 2011 13:51:49 +0900
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> ...
> > 
> cool. Con cai gi hay ho mo`i bac post tiep :-D

Chắc từ từ chứ mọi người bội thực, và lại mau hết hàng =))

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115