[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẹo: Bạn cài Arch Linux vào lúc nào?-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

On 08/11/2011 03:36 PM, Anh K. Huynh wrote:
> On Thu, 11 Aug 2011 13:51:49 +0900 Hoang Tran <[email protected]>
> wrote:
> 
>> ...
>>> 
>> cool. Con cai gi hay ho mo`i bac post tiep :-D
> 
> Chắc từ từ chứ mọi người bội thực, và lại mau hết hàng =))
> 
Kaka, chắc là em phải cố gắng dành thơi gian viết một bài về mã hóa dữ
liệu nhiều lớp mà em đang thực hiện quá. :D

Thanks bác Kỳ Anh đã khơi mào.

An
- -- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
- -------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.18 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk5DmGUACgkQXpuF67G2EsnrKgEAljxsVPs5jtrQ3rNpG8SGyc6E
ULppCxtwJkLMhLVTO+0A/iJva1mLyxajLnS4qv0tsvVHj/mG5spK4+KlzLuH8N/l
=XfQP
-----END PGP SIGNATURE-----