[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ArchLinuxVn] Mẹo: pkgtoolsLâu lâu đọc linh tinh thấy có chạy một vài lệnh mà không biết nó nằm 
trong gói nào để cài đặt, thế thì tìm với pkgtools chơi 

$ pkgfile foo

pkgtools cũng có nhiều đồ chơi 

$ pkgfile -l pkgtools |grep bin
pkgtools /usr/bin/
pkgtools /usr/bin/maintpkg
pkgtools /usr/bin/newpkg
pkgtools /usr/bin/pkgclean
pkgtools /usr/bin/pkgconflict
pkgtools /usr/bin/pkgfile
pkgtools /usr/bin/spec2arch
pkgtools /usr/bin/whoneeds

Hoang

--
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U