[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] minhhieuOn Wed, 28 Sep 2011 20:16:21 -0700 (PDT)
"[email protected]" <[email protected]> wrote:

> toi muon cai ttf-ms-fonts . toi phai lam cach nao?
> 

Hiếu ơi khi viết thư nhớ đặt cái tiêu đề cho hợp lý nha. Chơi cái
tiêu đề "minhhieu" thì là hot hết chỗ nói luôn. Xem đây thì biết nè:
http://groups.google.com/group/archlinuxvn

Câu hỏi chính thì mình không biết :D Mấy bạn khác có thể giúp.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115