[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mẹo: pacapt cho các distro ngoàiXin chào,

Nếu bạn phải làm việc với nhiều distro khác nhau, thì pacapt có thể
là gợi ý hay!

Số là ở nhà và trên máy cá nhân, mình dùng pacman với Arch Linux.
Nhưng đi làm dịch vụ hoặc ở công ty, có cả mớ kiểu distro khác nhau:
Debian, Centos, Fedora Core, OpenSuse. Nhảy vào những hệ thống đó là
mình cứ theo thói quen gõ "pacman" "pacman". Tất nhiên là ... làm gì
có!

Ngoài ra, nếu bạn nào dùng Debian, thì sẽ phải khốn đốn với các tùy
chọn của "apt-get", "apt-cache". Ngay cả yum cũng phải gõ dài quá
trời "yum search", "yum install" (thua xa pacman nhỉ :)

Vấn đề là có một cái nào chung cho mấy cái "package manager" đó
không? Không lo! Bạn có thể dùng cái kịch bản bash do mình viết
"pacapt" (là ghép giữa "pacman" và "apt-get", vì ban đầu mình chỉ
viết cho Debian.)

Cách dùng trên Debian, Centos, Redhat, Fedora Core, Ubuntu

<pre>
$ su - root
$ wget https://github.com/icy/pacapt/raw/master/pacman \
       -O /usr/local/bin/pacman
$ chmod 755 /usr/local/bin/pacman
</pre>

Rồi thì xử thôi, ví dụ: cập nhật "pacman -Syv", tìm kiếm "pacman -sS
foobar", cài đặt "pacman -S foobar", ...

Chi tiết về kịch bản này bạn có thể xem ở 
	https://github.com/icy/pacapt

Hy vọng là nó có ích :)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115