[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hỏi: Cài modem 3G của viettelOn Sun, 23 Oct 2011 00:31:20 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> Thử lại thấy tốc độ vào mạng chậm, không biết làm sao nhanh hơn (so
> tốc độ với windows).

Thử dùng chương trình nào đó đo tốc độ xem. Đo vài lần chứ ... mạng Vn
mà , chẳng biết đâu mà lần :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115