[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Nov 14, 2011 at 12:25pm, Hoang Tran wrote:
> On Nov 14, 2011 at 11:44am, Anh K. Huynh wrote:
> > Hi,
> > 
> > Mình muốn bật một ứng dụng 10 phút sau khi hệ thống khởi động lại
> > 
> >  Khởi động máy
> >        .... {10 phút sau}
> >            ... chạy ứng dụng
> > 
> > Có cách nào thiết lập với @[email protected] không? Mình nghĩ tới cách dùng @[email protected]
> > với một wrapper cho ứng dụng, nhưng đang thắc mắc là có cách nào hiệu
> > quả hơn để tiện quản lý!!
> > 
> Dùng "at" được không bác?
> 
at now + 10 minutes -f <script>

Hoang

-- 
Security check: INTRUDER ALERT!
_  /|
\'o.O'
=(___)=
  U