[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lấy ký tự đầu tiên của chuỗiHi,

Làm thế nào lý ra ký tự đầu tiên của một chuỗi khi làm việc với Bash
script?

Cách mình đang dùng là "awk", nhưng chàng này bự quá. Hẳn có cách nào
lẹ hơn.

<pre>
    echo $_my_string | awk -F '' '{print $1}'
</pre>

Các bạn cùng trổ tài nào ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator