[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lấy ký tự đầu tiên của chuỗiOn Tue, 15 Nov 2011 11:48:59 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> echo ${_my_string:0:1}

^^

Sau khi loay hoay thì được thêm một cách với "cut"

<pre>
  echo $_my_string | cut -c 1
</pre>

(Dùng "-b" cũng được :D)

> 
> 2011/11/15 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > Hi,
> >
> > Làm thế nào lý ra ký tự đầu tiên của một chuỗi khi làm việc với Bash
> > script?
> >
> > Cách mình đang dùng là "awk", nhưng chàng này bự quá. Hẳn có cách
> > nào lẹ hơn.
> >
> > <pre>
> >    echo $_my_string | awk -F '' '{print $1}'
> > </pre>
> >
> > Các bạn cùng trổ tài nào ^^
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > System administrator
> >
> > --
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >
> -- 
Anh K. Huynh
System administrator