[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Archlinux] Config VNC server to start a xfce4 sessionHi all,

Mình dùng tightvnc để chạy 1 server VNC trên em Arch, nhưng lại gặp vấn đề config để có thể load 1 xfce4 session lúc startup.
Hiện tại, mình add vào $HOME/.vnc/xstartup như thế này:

#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &

Nhưng lúc connect  vào thì chỉ là xterm và một màn hình trống trơn.
Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình vụ config này cái!

-Thanks,
Anh Pham