[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Sun, 27 Nov 2011 10:30:50 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> > at 10:10 today
> > warning: commands will be executed using /bin/sh
> > at>  echo "hi"
> > at>  <EOT>
> > job 5 at Sun Nov 27 10:10:00 2011
> > Can't open /var/run/atd.pid to signal atd. No atd running?


> >> System administrator
> thông báo em đã solved được vấn đề cần sudo atd trước không phải
> atd :D


Bạn cần thêm một <foobar> vào tập tin @/etc/[email protected], với @[email protected] là
username được phép chạy lệnh @[email protected]

Ngoài ra, @[email protected] cũng phải được bật lúc khởi động, bằng cách thêm @[email protected]
vào @/etc/rc.conf.

<pre>
# /etc/rc.conf

...

DAEMONS=( \
  hwclock \
  syslog-ng \
  crond \
  sshd \
  iptables \
  dbus \
  atd \
  # ... \
)

</pre>

Để chạy bằng tay thì có thể dùng trực tiếp @/etc/rc.d/atd [email protected]

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115