[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn 11/27/2011 10:57 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Sun, 27 Nov 2011 10:30:50 +0700
Ngô Huy<[email protected]> wrote:

at 10:10 today
warning: commands will be executed using /bin/sh
at>  echo "hi"
at>  <EOT>
job 5 at Sun Nov 27 10:10:00 2011
Can't open /var/run/atd.pid to signal atd. No atd running?
System administrator
thông báo em đã solved được vấn đề cần sudo atd trước không phải
atd :D
Bạn cần thêm một<foobar> vào tập tin @/etc/[email protected], với @[email protected] là
username được phép chạy lệnh @[email protected]

Ngoài ra, @[email protected] cũng phải được bật lúc khởi động, bằng cách thêm @[email protected]
vào @/etc/rc.conf.

<pre>
# /etc/rc.conf

...

DAEMONS=( \
  hwclock \
  syslog-ng \
  crond \
  sshd \
  iptables \
  dbus \
  atd \
  # ... \
)

</pre>

Để chạy bằng tay thì có thể dùng trực tiếp @/etc/rc.d/atd [email protected]

thank anh ah hèn chi em chạy mà nó không thấy gì cả :D

--
Dù ai nói gì đi nữa cũng phải sống cho xứng đáng với tình yêu của mình với lời hứa cho những người mình yêu thương !