[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn 11/27/2011 10:57 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Sun, 27 Nov 2011 10:30:50 +0700
Ngô Huy<[email protected]> wrote:

at 10:10 today
warning: commands will be executed using /bin/sh
at>  echo "hi"
at>  <EOT>
job 5 at Sun Nov 27 10:10:00 2011
Can't open /var/run/atd.pid to signal atd. No atd running?
System administrator
thông báo em đã solved được vấn đề cần sudo atd trước không phải
atd :D
Bạn cần thêm một<foobar> vào tập tin @/etc/[email protected], với @[email protected] là
username được phép chạy lệnh @[email protected]

Ngoài ra, @[email protected] cũng phải được bật lúc khởi động, bằng cách thêm @[email protected]
vào @/etc/rc.conf.

<pre>
# /etc/rc.conf

...

DAEMONS=( \
  hwclock \
  syslog-ng \
  crond \
  sshd \
  iptables \
  dbus \
  atd \
  # ... \
)

</pre>

Để chạy bằng tay thì có thể dùng trực tiếp @/etc/rc.d/atd [email protected]

bác cho em hỏi thêm cái file at.allow em không có nhưng em có file at.deny vậy cái file at.deny làm nhiệm vụ gì và nó can thiệp thế nào với at.allow nếu em cho hai tên giống nhau vào hai file ah, em test đây :D kiểm chứng giữa test và lí thuyết :D
--
Dù ai nói gì đi nữa cũng phải sống cho xứng đáng với tình yêu của mình với lời hứa cho những người mình yêu thương !