[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Sun, 27 Nov 2011 11:02:49 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:> bác cho em hỏi thêm cái file at.allow em không có nhưng em có file 
> at.deny vậy cái file at.deny làm nhiệm vụ gì và nó can thiệp thế nào
> với at.allow nếu em cho hai tên giống nhau vào hai file ah, em test
> đây :D kiểm chứng giữa test và lí thuyết :D
> 

Chi tiết xem trong tài liệu của @[email protected], bằng cách gõ lệnh @man [email protected] Một
cái cho phép, một cái từ chối. Đây là một kiểu thiết lập quyền đơn giản.

File nào không có thì tạo ra. Trên hệ thống của mình

<pre>
$ ls -ltr /etc/at.*
-rw-r----- 1 root daemon 144 Feb  5  2010 /etc/at.deny
-rw-r--r-- 1 root root     8 Nov  7  2010 /etc/at.allow

$ cat /etc/at.allow
pi
root
</pre>

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115