[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn 11/27/2011 11:08 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Sun, 27 Nov 2011 11:02:49 +0700
Ngô Huy<[email protected]>  wrote:bác cho em hỏi thêm cái file at.allow em không có nhưng em có file
at.deny vậy cái file at.deny làm nhiệm vụ gì và nó can thiệp thế nào
với at.allow nếu em cho hai tên giống nhau vào hai file ah, em test
đây :D kiểm chứng giữa test và lí thuyết :D

Chi tiết xem trong tài liệu của @[email protected], bằng cách gõ lệnh @man [email protected] Một
cái cho phép, một cái từ chối. Đây là một kiểu thiết lập quyền đơn giản.

File nào không có thì tạo ra. Trên hệ thống của mình

<pre>
$ ls -ltr /etc/at.*
-rw-r----- 1 root daemon 144 Feb  5  2010 /etc/at.deny
-rw-r--r-- 1 root root     8 Nov  7  2010 /etc/at.allow

$ cat /etc/at.allow
pi
root
</pre>

em đã thêm file và chạy thử cho nó echo nhưng nó vẫn không echo ra mình cần sửa từ sh sang bash không nhỉ ?
--
Dù ai nói gì đi nữa cũng phải sống cho xứng đáng với tình yêu của mình với lời hứa cho những người mình yêu thương !