[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cron: bắt đầu một ứng dụng 10 phút sau khi khởi độngOn Sun, 27 Nov 2011 11:12:34 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 11/27/2011 11:08 AM, Anh K. Huynh wrote:
> > On Sun, 27 Nov 2011 11:02:49 +0700
> > Ngô Huy<[email protected]>  wrote:
> >
> >
> >
> >> bác cho em hỏi thêm cái file at.allow em không có nhưng em có file
> >> at.deny vậy cái file at.deny làm nhiệm vụ gì và nó can thiệp thế
> >> nào với at.allow nếu em cho hai tên giống nhau vào hai file ah, em
> >> test đây :D kiểm chứng giữa test và lí thuyết :D
> >>
> > Chi tiết xem trong tài liệu của @[email protected], bằng cách gõ lệnh @man [email protected]
> > Một cái cho phép, một cái từ chối. Đây là một kiểu thiết lập quyền
> > đơn giản.
> >
> > File nào không có thì tạo ra. Trên hệ thống của mình
> >
> > <pre>
> > $ ls -ltr /etc/at.*
> > -rw-r----- 1 root daemon 144 Feb  5  2010 /etc/at.deny
> > -rw-r--r-- 1 root root     8 Nov  7  2010 /etc/at.allow
> >
> > $ cat /etc/at.allow
> > pi
> > root
> > </pre>
> >
> em đã thêm file và chạy thử cho nó echo nhưng nó vẫn không echo ra
> mình cần sửa từ sh sang bash không nhỉ ?
> 

echo thì tất nhiên là sẽ không thấy. bạn coi về STDOUT/STDIN trong
Bash. Muốn thử thì dùng lệnh sau đây

<pre>
echo "Hello, I am Ngo Huy. $(date)" > /tmp/test.at.txt
</pre>

Kết quả sẽ lưu trong @/tmp/[email protected] sau khi entry của bạn được @[email protected]
thi hành.