[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Huong dan khac phuc ibus-unikey
Cho em hỏi là anh đã cài QT chưa ?
Có vẻ như theo em thấy anh thiếu giao diện đồ họa thì phải
2011/12/3 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 3 Dec 2011 04:08:12 -0800 (PST)
"[email protected]" <[email protected]> wrote:

> Toi cai ibus-unikey xong va chay lenh: ibus-setup nhung bao loi:

Hiếu cài ibus-unikey như thế nào !?

> Traceback (most recent call last):
>   File "/usr/share/ibus/setup/main.py", line 28, in <module>
>     import gtk
>   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/gtk-2.0/gtk/__init__.py",
> line 40, in <module>
>     from gtk import _gtk
> ImportError: /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0: undefined symbol:
> g_datalist_get_data
>
>
> Xin cac ban chi giup
>--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115