[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & Thanks> 
> Bạn An là nhà tài trợ chính cho buổi offline hôm nay. ^^ Thật ra là vì
> là thư ký mà cố tình đi muộn 70 phút ủng hộ anh em. Luật đã đặt ra rồi,
> mỗi phút trễ là 2 ngàn. Tàn tiệc mỗi người chỉ phải góp 20 ngàn tiền
> nước uống trong tổng chi phí 254 ngàn, còn lại An trả hết. Thú thật là
> mình chưa bao giờ uống nước ngon và chi phí hợp lý như bữa offline này.
> Các bạn cùng cảm ơn nhà tài trợ An rất nhiều ^^
> 
Nhớ ra hôm đó vội về sớm chưa trả tiền haha 

Hoang

-- 
RIP is irrelevant.  Spoofing is futile.  Your routes will be aggregated.
	-- Alex Yuriev
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U