[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

dynamic windows managerOn Tue, 06 Dec 2011 10:27:06 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> còn cái dynamic windows manager không ai giúp em sao +_+

A, Huy cài xmonad hả? Tạo chủ đề mới chứ không lacj đề mất ^^ Có gì Huy
cứ nói bà con biết tới đâu chỏ-tới-đí (chỉ tới đó :D)

-- 
Anh K. Huynh
System administrator