[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

texlive * Re: [ArchLinuxVn] dynamic windows managerOn Thu, 8 Dec 2011 22:12:58 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> Sau khi cài TeXmaker và TeX Live, nó vẫn không hoạt động. Nhớ hôm
> trước Anh Kỳ Anh cài rồi, hôm nay soạn văn bản cho nó dịch, nó không
> dịch, cài lại nó báo đã cài rồi, update thêm vài gói vẫn không chạy.
> 
> pacman -S texlive-most
> 
> bó tay. Giúp mình với.

Phước mở terminal lên, ở account bình thường, chạy lệnh này xem thử

<pre>
  $ latex
  # hoặc pdflatex
</pre>

Xem có lỗi gì không nhé?

Hoặc là trong terminal chuyển tới thư mục có tài liệu của Phước, ví dụ 

<pre>
  $ cd /media/drive_c/..../
</pre>

rồi sau đó biên dịch tài liệu của Phước. Xem có lỗi gì thì báo lại,
hoặc là chép tập tin *abcde...log* gửi lên tớ xem thử.

Good luck :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115