[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: texlive * Re: [ArchLinuxVn] dynamic windows manager[[email protected] ~]$ latex
latex: error while loading shared libraries: libpoppler.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
[[email protected] ~]$ pdflatex
pdflatex: error while loading shared libraries: libpoppler.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
[[email protected] ~]$ 

Anh xem thử nha. File TeX không lỗi vì vẫn dịch bình thường bên window.

Vào 23:22 Ngày 08 tháng 12 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Thu, 8 Dec 2011 22:12:58 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> Sau khi cài TeXmaker và TeX Live, nó vẫn không hoạt động. Nhớ hôm
> trước Anh Kỳ Anh cài rồi, hôm nay soạn văn bản cho nó dịch, nó không
> dịch, cài lại nó báo đã cài rồi, update thêm vài gói vẫn không chạy.
>
> pacman -S texlive-most
>
> bó tay. Giúp mình với.

Phước mở terminal lên, ở account bình thường, chạy lệnh này xem thử

<pre>
 $ latex
 # hoặc pdflatex
</pre>

Xem có lỗi gì không nhé?

Hoặc là trong terminal chuyển tới thư mục có tài liệu của Phước, ví dụ

<pre>
 $ cd /media/drive_c/..../
</pre>

rồi sau đó biên dịch tài liệu của Phước. Xem có lỗi gì thì báo lại,
hoặc là chép tập tin *abcde...log* gửi lên tớ xem thử.

Good luck :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn--
Phuoc