[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: texlive * Re: [ArchLinuxVn] dynamic windows managerOn Sun, 11 Dec 2011 16:07:59 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> [[email protected] ~]$ latex
> latex: error while loading shared libraries: libpoppler.so.18: cannot
> open shared object file: No such file or directory

thiếu các thư viện, thường là do cài chưa đúng texlive hoặc cấu hìn hệ
thống bị thay đổi khiến thông tin đường dẫn tới thư viện bị hỏng. Có
thể Phước cập nhật các gói không đồng bộ sinh ra lỗi trên.

Thử cập nhật lại hệ thống (pacman -Suyv) hoặc cài các gói sau xem có
giải quyết được không

<pre>
poppler 
poppler-data 
poppler-glib
poppler-qt
</pre>

Good luck,


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115