[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Hỏi] Remove hết những dependencies ko cần thiết> Hôm trước có demo cái này mà em quên hỏi lại ^^
> Với lại thấy còn có nhiều câu lệnh nâng cao trong Arch nữa . Mọi người
> có thể chỉ cho em đc ko ^^
> 

pacman -Rs `pacman -Qtdq`

Hoang
-- 
"You can't have filenames longer than 14 chars.
You can't even think about them!"
             -- Larry Wall in Configure from the perl distribution
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U