[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thư mời họp tếtOn Sat, 31 Dec 2011 14:31:42 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Các bạn để gần đến Tết âm lịch giáo viên nghỉ nhiều rồi làm luôn thể
> 

banned

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115