[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đăng kí mirror ArchlinuxHiện em có một cái repo archlinux http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/
chạy cũng khá lâu rồi.

Nhưng chưa đăng kí vào repo list của archlinux. Anh nào biết thì cho
em cái email để contact với tụi nó.