[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗi=,= 
em đang nghi ngờ có tính đố vui có thưởng trong này

Vào 14:31 Ngày 06 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Hi,

Trong thư mục hiện tại của mình các tập tin sau

<pre>
 ad110-etc.0.201201051026.tar.gz
 ad110-etc.0.201201051048.tar.gz
 etc.0.201201051026.tar.gz
 etc.0.201201051048.tar.gz
 home-svnserver.0.201201051048.tar.gz
 ...
</pre>

Mình cần đổi tên tất cả các tập tin này thành

<pre>
 ad110-etc.0.tar.gz
 ad110-etc.0.tar.gz
 etc.0.tar.gz
 etc.0.tar.gz
 home-svnserver.0.tar.gz
 ...
</pre>

Có rất nhiều cách, nhưng mình cần cách nhanh nhât và độc đáo nhất ^^
Bạn nào nhanh tay ngày mai mình sẽ support 20k tiền coffee và một bô
ảnh miễn phí :P

Have fun^^

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn