[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗiHi,

Trong thư mục hiện tại của mình các tập tin sau

<pre>
 ad110-etc.0.201201051026.tar.gz
 ad110-etc.0.201201051048.tar.gz
 etc.0.201201051026.tar.gz
 etc.0.201201051048.tar.gz
 home-svnserver.0.201201051048.tar.gz
 ...
</pre>

Mình cần đổi tên tất cả các tập tin này thành

<pre>
 ad110-etc.0.tar.gz
 ad110-etc.0.tar.gz
 etc.0.tar.gz
 etc.0.tar.gz
 home-svnserver.0.tar.gz
 ...
</pre>

Có rất nhiều cách, nhưng mình cần cách nhanh nhât và độc đáo nhất ^^
Bạn nào nhanh tay ngày mai mình sẽ support 20k tiền coffee và một bô
ảnh miễn phí :P

Have fun^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator