[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗiEm còn noob lắm nên nghỉ ra cái này:

for i in *; do j=${#i}; l=`echo $((j-19))`; k=`echo ${i:0:l}tar.gz`;mv $i $k;done
Dùng sed với awk thi có vẻ gọn hơn nhưng cú pháp f*ck tạp quá nên làm biếng

Tính

Vào 14:37 Ngày 06 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 6 Jan 2012 14:29:10 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> =,=
> em đang nghi ngờ có tính đố vui có thưởng trong này

Sao lại nghi ngờ nhỉ ^^

Ghi chú thêm là trong bài toán sau khi đổi tên sẽ có những tập tin
trùng nhau: những tập tin cũ hơn sẽ bị xóa nhé :)

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn