[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror ArchlinuxOn Thu, 5 Jan 2012 21:48:53 -0800 (PST)
Trung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện em có một cái repo archlinux
> http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ chạy cũng khá lâu rồi.
> 
> Nhưng chưa đăng kí vào repo list của archlinux. Anh nào biết thì cho
> em cái email để contact với tụi nó.
> 

Rớt rồi hay sao ?! Sáng nay mạng quốc tế bị trục trặc định dùng cái
mirror của FPT thử mà thấy không vô được luôn ("The connection has
timed out")

Rầu ...

-- 
Anh K. Huynh
System administrator