[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanks

2012/1/9 Xuân Tính <[email protected]>
Bác làm ở đâu mà lương cao quá vậy? Một ngày kiếm 2 chai, hic hic. Có gì giới thiệu cho tui làm với :))

Tính

Lần họp sau ông anh sẽ rõ =))