[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nvidia Optimus with BumblebeeSau khi cài xong bumblebee, load module nvidia, nhưng system vẫn không
tìm thấy nvidia module, chạy lệnh sau:

"sudo rc.d start dkms"

Hoặc có thể alias optirun="sudo rc.d start dkms && optirun"

Load module này sẽ tránh tình trạng màn hình bị giật và bàn phím bị
kẹt ảo (gõ bàn phím sẽ thấy một loạt ký tự giống nhau chạy miết không
ngừng)

Hope this will be helpful!