[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vấn đề network và wifi trong archHi Mọi người

em mới tham gia cộng đồng archlinux và cũng mới dùng arch nên còn nhiều vấn đề chưa biết . hiện nay máy em dùng chưa thể vào network wifi xin mọi người chỉ em cách cài đặt ah :)
thanks all