[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Mon, 30 Jan 2012 16:04:29 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> file .bashrc
> ------------------------------

cấu hình này chỉ có tác dụng khi chạy terminal emulator thôi mà .

bạn bận cái terminal emulater lên (không nhớ xfce4 dùng cái gì; có thể
thử xterm), sau đó chạy netbean xem gõ tiếng Việt được không.


-- 
Anh K. Huynh
System administrator