[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề network và wifi trong archOn Mon, 30 Jan 2012 16:17:05 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> xfce4 dùng Xfce Terminal Emulator và trong Terminal thì dùng được
> ibus :(

đấy vấn đề là bạn đặt cấu hình của ibus sai chỗ . xem lại hướng dẫn
trong trang wiki mình đã gửi, hoặc tìm cách cấu hình ibus trong xfce4
(cái này mình chịu). ngoài ra xem ví dụ (cấu hình) mình đã gửi.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator