[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viên2012/2/11 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Fri, 10 Feb 2012 20:38:28 +0700
> Hoang Tran <[email protected]> wrote:
>
>> Kinh nghiệm của /me với ViM là đừng đọc sách gì hết ;-)
>
> kinh nghiệm của mình thì đơn giản: đừng dùng vi, vim hay những editor
> tương tự. Cứ geany, gedit, nano mà đá tới là ngon :D
>
> :D

AQ keke :-P

Hoang