[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênphone em là 0199 855 8585

anh em nào đến rồi call em với

2012/2/12 Hoang Long Nguyen <[email protected]>
em tới cafe tinhte rồi anh em nào cho em số phone với em là thành viên mới chưa biết ai hết :D

2012/2/12 Anh K. Huynh <[email protected]>

On Sun, 12 Feb 2012 11:52:29 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình bận việc nên sẽ tới trễ, có điều mình sẽ không follow luật đi
> trễ đâu =]]

đi trễ thì phải nộp phạt chớ còn không thì ở nhà :D :D :D


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--

IFRC


 Hoang Long Nguyen

 Web Developer

 Intelligent Financial Research & Consulting (IFRC)
  FRANCE : 66, avenue des Champs Elysées. 75008 Paris
  -FRANCE

  VIETNAM : SE 5-1, Canh Vien 2, Phu My Hung, Q7, Ho chi Minh 
  City - VIETNAM
  Mobile : +84 (0)199 855 85 85 Office : +84 (0)8 54 17 13 28