[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thông báo về việc họp mặt thành viênBà con làm dữ nên mình ở nhà. :D

2012/2/12 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Sun, 12 Feb 2012 11:52:29 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Mình bận việc nên sẽ tới trễ, có điều mình sẽ không follow luật đi
>> trễ đâu =]]
>
> đi trễ thì phải nộp phạt chớ còn không thì ở nhà :D :D :D
>
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C