[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

laptop tips & tricksHi,

Mình gửi cái link https://wiki.archlinux.org/index.php/Laptop, hôm
trước bạn HLN hỏi mà không nhớ. Trong bài trên có đề cập đến rất nhiều
mẹo khi sử dụng Linux với Laptop.

Have fun,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115