[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] laptop tips & tricks
Thanks anh  :)

2012/2/14 Anh K. Huynh <[email protected]>
Hi,

Mình gửi cái link https://wiki.archlinux.org/index.php/Laptop, hôm
trước bạn HLN hỏi mà không nhớ. Trong bài trên có đề cập đến rất nhiều
mẹo khi sử dụng Linux với Laptop.

Have fun,

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn