[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mạng chậm ???À.Mirror của tku.edu.tw bị chậm đấy. Mấy hôm trước mình cũng bị thế
nên mirrorranks rồi. Hiện tại đang dùng:

Server = http://mirrors.163.com/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirrors.stuhome.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirror.bjtu.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirror.yongbok.net/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://ftp.kaist.ac.kr/ArchLinux/$repo/os/$arch
Server = http://linux.cs.nctu.edu.tw/archlinux/$repo/os/$arch

2012/2/14 Linux <[email protected]>:
> Tình hình là mặc dù tốc độ có cải thiện chút đỉnh từ 5 KB /s -> 40KB/s với
> aria2 nhưng mà vẫn còn chậm lắm ạ . Đường truyền của em download thường
> thường là tới ~500 KB/s cơ :(
>
> Vào 11:54 Ngày 14 tháng 2 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã
> viết:
>
>> On Tue, 14 Feb 2012 11:40:02 +0700
>> Linux <[email protected]> wrote:
>>
>> > >
>> > > # Generated by Reflector
>> > > # When:      2012-02-14 04:37:50 GMT
>> > > # Source:    https://www.archlinux.org/mirrors/status/json/
>> > > # Retrieved: 2012-02-14 04:37:32 GMT
>> > > # Updated:   2012-02-14 04:07:24 GMT
>> > > Server = http://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
>> > > Server = http://archlinux.c3sl.ufpr.br/$repo/os/$arch
>> > > Server = ftp://mirrors.kernel.org/archlinux/$repo/os/$arch
>> > > Server = ftp://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/$repo/os/$arch
>> > > Server = ftp://archlinux.c3sl.ufpr.br/archlinux/$repo/os/$arch
>> >
>> > Đây anh ạ
>>
>> Sao không dùng các mirror gần (ví dụ của ftp -- trên list này đã nói?)
>> Thử mirror của Hồng Không xem. Vài mẹo khác có ở đây
>>
>> https://wiki.archlinux.org/index.php/Improve_Pacman_Performance
>>
>> Ngoài ra mình để ý dùng mirror HTTP lẹ hơn FTP :D
>>
>> --
>> Anh K. Huynh
>> System administrator
>>
>> --
>> Group Email: [email protected]
>> Unsubscribe: [email protected]
>> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam