[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] githubđây là github của em
https://github.com/gialachoanglong
:)

2012/2/17 Anh K. Huynh <[email protected]>
Hi,

Github của nhóm https://github.com/archlinuxvn/ . Tạm thời, mình thêm
vài bạn vào vai trò developer có thể pull/push. Vấn đề là ... nhóm chưa
có repository nào hết :D Từ từ tính ^^

Có dự án nào thì các bạn nói nha ^^ Mình sẽ giúp move vào archlinuxvn
^^ Các bạn có câu hỏi nào về github (/archlinuxvn/) thì cứ hỏi ở đây,
mình sẽ "đại diện" cho Github trả lời hehe

Have fun.

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn