[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] githubgit cũng dễ dùng lắm
bạn xem ở
http://smallsoftware.blogspot.com/2011/06/su-dung-git-e-quan-ly-ma-nguon.html

còn đi sâu hơn thì xem ở

http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/vi/

On Fri, Feb 17, 2012 at 11:21 AM, Doan Luong Van <[email protected]> wrote:
Github của em: https://github.com/redLotus
Đang tìm cách sử dụng git :(.