[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] githubHi all,
Nhóm có project gì thế? Mình tham gia với đc không?

2012/2/17 Hoang Long Nguyen <[email protected]>:
> git cũng dễ dùng lắm
> bạn xem ở
> http://smallsoftware.blogspot.com/2011/06/su-dung-git-e-quan-ly-ma-nguon.html
>
> còn đi sâu hơn thì xem ở
>
> http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/vi/
>
>
> On Fri, Feb 17, 2012 at 11:21 AM, Doan Luong Van <[email protected]> wrote:
>>
>> Github của em: https://github.com/redLotus
>> Đang tìm cách sử dụng git :(.
>>
>> --
>> Group Email: [email protected]
>> Unsubscribe: [email protected]
>> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam