[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] githubOn Fri, 17 Feb 2012 20:18:44 +0700
Nguyễn Văn Bồng <[email protected]> wrote:

> Hi all,
> Nhóm có project gì thế? Mình tham gia với đc không?

Đầu tuần mình sẽ mô tả và tổng kết lại. Trong khi chờ đợi mọi người có
ý kiến gì phát triển các ý đã bàn hôm offline vừa rồi thì cứ mạnh dạn
chia sẻ nhé.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115