[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài đặt ArchlLinux lần đầu :)On Thu, 1 Mar 2012 07:40:10 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Lỗi ở chỗ gói pacman. Gói pacman có thể nén , xả với @[email protected] Bạn tải về
> gói @[email protected] bằng tay rồi cài vào thôi.
> 
> i386
>   http://mirror.aarnet.edu.au/pub/archlinux/core/os/i686/xz-5.0.3-1-i686.pkg.tar.gz
> và cho 64 bits
>  http://mirror.aarnet.edu.au/pub/archlinux/core/os/x86_64/xz-5.0.3-1-x86_64.pkg.tar.gz
> 
> Sau khi tải về (chỉ một thôi nhé), bạn xả nén ra thôi. Ví dụ:\
> 
>   $ tar xfcz xz-5.0.3-1-x86_64.pkg.tar.gz -C /
>   $ ldconfig

lệnh đúng là @tar [email protected], mình gõ nhầm chữ v thành c.

Bạn cũng tải và cài pacman trực tiếp như trên nhé.

have fun,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115