[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vài irc channelHi,

Bạn nào hay xài irc thì có thể gặp mình trên các irc channel sau
(irc.freenode.net). Lên tám cho vui nhé

#pentaxvn (rất active)
#moosefs  (low)
#dragula  (chẳng có ai, vào giữ room thôi:D)
#archlinuxvn (cũng chẳng có ai luôn)

Các nick của mình là z1y, pentax và bot_ka (một con bot để lưu log)

Have fun!

-- 
Anh K. Huynh
System administrator